Warunki sprzedaży

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony jest www.justinail.pl (zwanego dalej: „JUSTINAIL” ) jest Justyna Sarnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JUSTINAIL Justyna Sarnowska z siedzibą w Kaliskach (83-260), przy ul.Ogrodowej 3a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 957 020 45 37, Regon: 222183945
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów produktów firmy COLWAY.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem JUSTINAIL, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient .
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 0048 794559551 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00-19.00. Adres do korespondencji:JUSTINAIL ul. Ogrodowa 3a, 83-260 Kaliska                                                                                          § 2 Definicje
 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Justynę Sarnowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JUSTINAIL z siedzibą w Kaliskach 83-260, przy ul. Ogrodowej 3a, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje JUSTINAIL.
 4. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
 5. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedawcą) Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
 7. Sprzedawca - oznacza firmę JUSTINAIL z siedzibą w Kaliskach 83-260, przy ul. Ogrodowej 3a,
 8. Strona Internetowa – strona internetowa, udostępniona w domenie justinail.pl;
 9. Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Internetowej, na który Klient może złożyć Zamówienie telefonicznie lub mailowo;
 10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 11. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
 12. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W celu skorzystania ze strony Internetowej i dokonania zakupów konieczne jest posiadanie przez Klienta telefonu i aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze strony w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji strony, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 4.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 3,
  b) Aktywny adres e-mail.

 5. Korzystanie ze strony internetowej następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet
 6. W celu sprawdzenia dostępności towaru należy skontaktować sie ze sprzedawca telefoniczie lub mailowo
 7. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4 Warunki zamównienia

 1. Klient może założyć zamówienie wyłacznie telefonicznie lub mailowo
 2. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Klient po złożeniu zamowienia telefonicznie lub mailowo może w dowolnym momencie dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 4. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Zamówienie

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, zapoznac sie z poduktami i nastepnie skontaktowac sie ze sprzedawca telefonicznie lub mailowo
 4. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, kontaktuje sie ze sprzedawca lub wysyła Zamówienie mailowo. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Justnail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie
 6. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sprzedawca dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
 7. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 9. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
 10. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
 11. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
 12. Klient może anulować złożone Zamówienie u sprzedawcy w każdym czasie do dnia, w którym upływa termin określony w §. 8 ust. 1.

§ 6 Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 1. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy – z terminem płatności 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 2. gotówką za pobraniem, płatne Dostawcy przy Dostawie,

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest telefonicznie lub mailowo Klientowi
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca wysłanie Towaru.
 5. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 6. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 7. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 8. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Termin dostawy należy liczyć od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego zgodnie z § 5 ust 10.
 9. Sprzedawca dołącza do Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Jeżeli kolejna próba Dostawy okaże się niemożliwa z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, Klient zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i/lub rzeczywistymi kosztami ponownej Dostawy zamówionego Towaru, jeżeli kosztami tymi zostanie obarczony Sprzedawca.

§ 8 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ust. 1 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, składając stosowne oświadczenie. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza:

 

 

 

                                                                                        ..........................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta                                                        ......................, dn. .....................

 

                                                                           JUSTINAIL

                                                                           ul. Ogrodowa 3a

                                                                           83-260 KALISKA

 

 

 

                                             OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

                                                              ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy sprzedaży towaru………………………………. …………………………………………………

……………………………………………....................................…..zawartej dnia ..................................................

za pośrednictwem strony internetowej www.justinail.pl

 

                                                                                                    ........................................................

                                                                                                                   podpis konsumenta

 

i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b) w formie pisemnej, na adres JUSTINAIL, ul. Ogrodowa 3a, 83-260 Kaliska.

 • Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy o dołączenie formularza zwrotu do pobrania PDF, aczkolwiek nie jest to warunek skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Justinail. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru kopii dowodu zakupu.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  i) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w tym paragrafie.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 4. Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub załączyć je do reklamowego Towaru wysyłając na adres właściciela serwisu zamieszczony w dziale KONTAKT
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar. Może także dostarczyć kopię lub oryginał paragonu albo inny dowód zakupu, co nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ale może przyczynić się do przyspieszenia jej rozpatrzenia.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody będące następstwem wyłącznie podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży, b) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności strony w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów o tym fakcie

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów strony Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 12 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów gdy jest to konieczne do realizacji umowy, której Klient jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim
 3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania . Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient sobie tego zazyczy Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.
 6. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 13 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie internetowej.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

§ 14 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca ma prawo i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeśli:

  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony,
  b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 4. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2017 roku.

spot youtube

 

 

 

 

BLOG JUSTINAIL Justyna Sarnowska róż
 • ATELOMASKA NA NOC to kosmetyk przeznaczony dla nowoczesnej kobiety, zamykający wieczorną pielęgnację w jeden gest. O poranku Twoja skóra będzie wypoczęta, rozświetlona i zregenerowana, nawet
  jeśli nie zapewnisz jej odpowiedniej ilości snu.
   
 • krem niebieski diament justinail
  KREM NIEBIESKI DIAMENT przyczynia się do całkowitej odnowy naskórka, odbudowy lamelarnej oraz zabezpiecza przed utratą wody.
  Zawarte w nim liposomy najnowszej generacji dzięki zastosowaniu promotorów przenikania, transportują do komórek skórnych mikrocząsteczki najnowocześniejszych w kosmetyce form ceramidów i koenzymu Q10. W CO DZIESIĄTYM ukryte zostały najprawdziwsze diamenty! Osadzone w najprawdziwszych perłach.
   
 • Umów się na stylizację paznokci
  telefon 502 769 500

   
 • GANOCORD
  Chroniczne zmęczenie – tajemnicza dolegliwość, która zamienia codzienne życie w pasmo udręk. Atakuje coraz częściej, „ukrywając się” pod rozmaitymi symptomami – dlatego tak trudno jest zdiagnozować to schorzenie.
  Dowiedz się więcej o dobroczynnym działaniu grzybów reishi:
  SKLEP/SUPLEMENTY DIETY/GANOCORD
   
 • Prezent dla delikatnej skóry Twoich oczu. Dodaje energii, natychmiastowo napina, wygładza oraz redukuje cienie, likwiduje worki pod oczami. Szczególnie polecany do skóry wiotkiej, zmęczonej, wymagającej zastrzyku młodości.
  Zestaw Napinający pod Oczy

Nasz personel